گزارشات روزانه از فعالیتهای درسی 
     
 
 
 

  والدین عزیز گزارش کلاسی و تکالیف دانش آموزان خود را از طریق لینک کانال مربوط به کلاس آنها دنبال کنید :

* لینک کانال پایه ی اول1 ابتدایی >>> https://chat.whatsapp.com/KGrPkbfSlp6HPLmpgNuaq6

* لینک کانال پایه ی اول2 ابتدایی >>> https://chat.whatsapp.com/FfSlFTgbygw8xNCO67UuVy

* لینک کانال پایه ی دوم1 ابتدایی >>> https://chat.whatsapp.com/IU9o9cjcBvt5U2R6J4xvcf

* لینک کانال پایه ی دوم 2 ابتدایی >>> https://chat.whatsapp.com/H0GeWvE2kvkHwlmSHKG1Nh

* لینک کانال پایه ی سوم ابتدایی >>> https://chat.whatsapp.com/JyVamkXi02m3P9uiXF4VQa

* لینک کانال پایه ی چهارم ابتدایی >>> https://chat.whatsapp.com/Jq0pumW2YuG8HgD6pT6QPa

* لینک کانال پایه ی پنجم ابتدایی >>>https://chat.whatsapp.com/CHmMAPslf1p3prunXd680c

* لینک کانال پایه ی ششم1 ابتدایی >>> https://chat.whatsapp.com/CZfr3TUU4myFktn1G4waiN

* لینک کانال پایه ی ششم2 ابتدایی >>> https://chat.whatsapp.com/KDqEUs3hRfzCuWDm55z4fQ

 

 
 
 
 
نقشه سایت