گزارشات روزانه از فعالیتهای درسی 
     
 
 
 

  والدین عزیز گزارش کلاسی و تکالیف دانش آموزان خود را از طریق لینک کانال مربوط به کلاس آنها دنبال کنید :

* لینک کانال پایه ی اول1 ابتدایی >>> https://telegram.me/Ala_Aval1

* لینک کانال پایه ی اول2 ابتدایی >>> https://telegram.me/Ala_Aval2

* لینک کانال پایه ی دوم ابتدایی >>> https://telegram.me/Ala_Dovom

* لینک کانال پایه ی سوم ابتدایی >>> https://telegram.me/Ala_Sevom

* لینک کانال پایه ی چهارم ابتدایی >>> https://telegram.me/Ala_Chaharom

* لینک کانال پایه ی پنجم1 ابتدایی >>> https://telegram.me/Ala_Panjom1

* لینک کانال پایه ی پنجم2 ابتدایی >>> https://telegram.me/Ala_Panjom2

* لینک کانال پایه ی ششم ابتدایی >>> https://telegram.me/ala_sheshom

 
 
 
 
نقشه سایت